Privacy

HilverZorg vraagt je om persoonsgegevens, legt ze vast en verwerkt ze. Daarbij gaan we zo zorgvuldig mogelijk met jouw privacy om. De wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan is aan wettelijke regels gebonden. Vanuit goed werkgeverschap vinden we het belangrijk om op de juiste manier met jouw privacy om te gaan. In dit ‘privacy statement’ lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij:

Naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, BSN en ID nummer, jouw CV en motivatie, opleidingen en diploma’s, Verklaring Omtrent Gedrag, BIG-registratie, IBAN-nummer, telefoonnummer, e-mailadres en financiële gegevens.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en de rechtsgrond:

HilverZorg verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend als daar duidelijke doelen en goede redenen voor zijn en de verzamelde gegevens mogen dan ook alleen voor deze doelen worden gebruikt. Zo vragen wij bijvoorbeeld naar bankgegevens, deze hebben we nodig om salaris over te kunnen maken. Hier hebben we ook een identificatiegegevens nodig, die we ook gebruiken om een arbeidscontract op te stellen. Het komt voor dat we een dossier opbouwen wanneer er sprake is van verzuim. Hierin leggen we afspraken vast die we hebben gemaakt over hoe we omgaan met het verzuim. Ook komt het voor dat we financiële gegevens verzamelen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een loonbeslag. Als werkgever zijn we dan verplicht om een deel van de afspraken uit te voeren die met de schuldeiser zijn gemaakt. Alle verwerkingen van persoonsgegevens liggen vast in een verwerkingsregister.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Hilverzorg houdt zich aan de (wettelijke) bewaartermijn. Als je uit dienst gaat, bewaren we jouw arbeidsovereenkomst en wijzigingen daarop maximaal 2 jaar na uitdiensttreding. Of wanneer je gesolliciteerd hebt maar niet heeft geleid tot een nieuwe baan, bewaren wij deze gegevens met jouw toestemming een jaar. Wanneer je geen toestemming geeft verwijderen we de gegevens binnen 4 weken na afronding. Gegevens rondom verzuim die we in het kader van de wet Poortwachter vastleggen, bewaren we tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding. Zo gelden voor iedere verwerking andere (wettelijke) bewaartermijnen. Heb je vragen over een verwerking en de bewaartermijn, neem dan contact op met een van de rolhouders gegevensbescherming.

Met wie delen wij de informatie:

HilverZorg werkt met verschillende externe partijen samen. Soms is het nodig persoonsgegevens die wij hebben verzameld met zo’n externe partij te delen. Bijvoorbeeld omdat wij gebruik maken van software waarbij de leverancier van die software jouw gegevens verwerkt. Soms zijn we ook verplicht om jouw gegevens met derden te delen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Dan hebben wij onder meer contact met het UWV en de bedrijfsarts. HilverZorg legt afspraken over hoe om te gaan met de persoonsgegevens altijd in een verwerkersovereenkomst vast. Zo weten we dat ook zij zorgvuldig, veilig en volgens de wet met jouw gegevens omgaan. Alle verwerkingen leggen wij vast in een register.

Hoe beveiligen wij jouw informatie:

HilverZorg bewaart jouw persoonsgegevens veilig en zorgvuldig. Alleen de collega’s die er echt bij moeten voor hun werk kunnen bij jouw gegevens. Mocht er een datalek ontstaan dan heeft HilverZorg daar procedures en rolhouders gegevensbescherming voor die weten welke actie ze moeten nemen. Zij stellen u en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens van het datalek op de hoogte.

Wat zijn je rechten:

Heb je vragen of wil je je gegevens inzien? Neem contact op met ons. We hebben een aantal professionele rolhouders gegevensbescherming die je verzoek graag in behandeling nemen en in gesprek gaan. Samen kijken we dan naar je vraag aan de hand van onderstaande rechten:

  • Recht op informatie: alle informatie staat in dit privacy statement.
  • Recht van inzage: je hebt het recht te weten welke informatie wij van je verwerken en waarom.
  • Recht op verbetering: indien je denkt dat de informatie die wij van je verwerken onjuist is, zoals een spelfout in je naam of een verkeerde geboortedatum, dan kun je ons vragen dat te corrigeren.
  • Recht op gegevensverwijdering: onder bepaalde voorwaarden heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen.
  • Recht om gegevensverwerking te beperken: in bepaalde situaties heb je het recht om de gegevensverwerking te bespreken. Dit betekent dat wij de gegevens nog wel bewaren maar geen andere verwerking meer uitvoeren. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als je meent dat de gegevens onjuist zijn. De gegevensverwerking wordt dan beperkt tot wij de juistheid van de gegevens hebben beoordeeld.
  • Recht op bezwaar: je kunt in verband met jouw specifieke situatie bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht: indien je meent dat wij jouw persoonsgegevens niet op een rechtmatige wijze verwerken dan kun je een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op dataportabiliteit: als je over jouw data wilt beschikken kun je je richten tot de rolhouders gegevensbescherming.

Hoe kun je contact met ons opnemen

Als je meer wilt weten over de manier waarop HilverZorg met jouw persoonsgegevens omgaat of een klacht hebt, dan kun je altijd contact met ons opnemen via persoonsgegevens@hilverzorg.nl.